Catalogue

Nouveautés

Nouveautés par catégorie

Top 10 des recherches

Accueil » S'inscrire

S'inscrire

Dispositions générales
Inscriptions
Tarifs
Prêts et consultation sur place
Automate de prêts
Recommandations
Boîte de retour

Výpujční řád mediatéky


1.DISPOSITIONS GENERALES

1.1  La médiathèque-centre d’information sur la France contemporaine est un service public de l’Institut français de Prague.

1.2  L’accès à la médiathèque et la consultation sur place des documents (livres, revues) sont libres et ouverts à tous. Pour le prêt à domicile, une inscription annuelle forfaitaire est nécessaire. Cette cotisation n’est en aucun cas remboursable.

1.3 La Médiathèque est ouverte au public :

Mardi, Mercredi  10h30-19h

Jeudi, Vendredi  10h30-17h

Samedi                10h30-17h

Les opérations d’inscription et de prêt/retour sont arrêtées 15 minutes avant la

1.4  Le personnel est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser les ressources de la médiathèque

 2. INSCRIPTIONS

2.1. Pour s’inscrire à la médiathèque, l’usager doit justifier de son identité et de son domicile.

L’inscription nécessite :

Une pièce justifiant de l’identité

Un justificatif de domicile (pour les non-tchèques)

Une autorisation parentale pour les mineurs de moins de 15 ans

2.2 Une carte de lecteur, strictement personnelle, sera remise, elle est obligatoire pour emprunter des documents. Tout emprunt fait par une personne ayant votre autorisation (nous le signaler) reste sous votre entière responsabilité.

2.3. L’Inscription est annuelle (de date à date). La cotisation est de : 490 Kč plein tarif, 250 Kč tarif réduit (ISIC, ITIC, scolaires) et 100 Kč tarif mini (retraités et étudiants de l'IFP).

3. PRÊT et CONSULTATION sur PLACE

3.1  Le prêt à domicile n’est consenti qu’aux usagers régulièrement inscrits. Certains documents sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur place.

3.2 Le lecteur peut emprunter 15 documents au total dont au maximum :

 • 4 DVD

La bibliothèque se réserve le droit de limiter l’emprunt de certains documents quand ils sont pris en trop grande quantité (par exemple toute la collection d’une revue, ou les documents d’apprentissage du français en période d’examen)

La durée du prêt est de 3 semaines (1 semaine pour les DVD) renouvelable deux fois si le délai de prêt des documents empruntés n’est pas dépassé ou le document n’est pas réservé. 

3.3 Les disques et les DVD ne peuvent être empruntés que pour une utilisation à caractère individuel ou familial. La reproduction, la diffusion publique de ces documents est interdite et la responsabilité de la médiathèque n’est pas engagée.

3.4  Un automate de prêt est installé dans le hall d’entrée et permet à toute heure d’emprunter les livres qui sont disponibles dans le hall et dans le café. Il faut avoir sa carte de lecteur valide (sans amende ni retard) pour pouvoir effectuer un emprunt, selon les indications très simples de la machine. Un reçu peut être imprimé après l’emprunt.

3.5  En cas de retard une pénalité sera appliquée selon le barème suivant :

10 Kc par semaine soit 2 Kc par jour par document

 Une boîte aux lettres permet de rendre désormais les documents à toute heure du jour ou de la nuit. La boite est à côté de l’entrée, dans la rue. Veuillez à ce qu’il y ait de la place et que le document ne soit pas accessible depuis l’extérieur.

Le retour du document sera effectif lord de la journée ouvrable suivante.

 3.6 La consultation sur place est libre pour les livres et revues. La carte est demandée pour consulter les disques, vidéocassettes, cédéroms, DVD.

 3.7 La consultation sur internet est gratuite pour les abonnés de la médiathèque.

Les usagers possédant un ordinateur portable peuvent, même sans avoir de carte, se connecter sur la Wi-Fi gratuite de l’Institut.

4. RECOMMANDATIONS

 4.1 Les emprunteurs sont responsables des documents empruntés. L’Institut se réserve le droit de demander le remplacement ou le remboursement de tout document détruit ou perdu, une somme forfaitaire de 850 Kc sera demandée en cas de détérioration d’un DVD.

4.2 L'Institut ne saurait être tenu pour responsable de la disparition des objets et des effets personnels à l'intérieur des locaux.

4.3 Les lecteurs sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux, l’usage de portables divers est autorisé mais soumis à ces règles de silence. Il est interdit de fumer, boire ou  manger dans les locaux.

4.4 Tout usager, par le fait de son inscription, s’engage à se conformer au présent règlement. La médiathèque se réserve le droit d’exclure un lecteur pour  non respect du règlement.

VÝPŮJČNÍ ŘÁD MEDIATÉKY

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1  Mediatéka – informační centrum o současné Francii je služba veřejnosti poskytovaná Francouzským institutem v Praze.

1.2  Mediatéka je  volně přístupná široké veřejnosti.
Absenční výpůjčky jsou možné po vystavení členského průkazu a uhrazení poplatku za roční čí půlroční registrační období.

1.3 Knihovna je pro veřejnost otevřena :

Úterý, Středa     10h30-19h

Čtvrtek, Pátek   10h30-17h

Sobota                 10h30-17h

Zápisy a půjčování dokumentů jsou ukončeny 15 min. před uzavřením mediatěky.

1.4. Knihovnice jsou k dispozici uživatelům a pomáhají jim při orientaci a využívání zdrojů mediatéky.

2. ZÁPISY

2.1.Pří zápisu do mediatéky je nutno předložit :  občanský průkaz

potvrzení o bydlišti (cizí státní příslušníci)

povolení od rodičů u mladších 15 let

2.2 Čtenářský průkaz je nepřenosný. Je nutno jej předložit při absenčních výpůjčkách a při žádosti o konzultaci audiovizuálních dokumentů v prostorách mediatéky.

2.3.Zápis je na 12 měsíců (ode dne zápisu). Členský poplatek činí : 490 Kč plny tarif, 250 Kč  zlevněný tarif (ISIC, ITIC a deti do 15 let) a 100 Kč tarif mini (důchodci a studenti IFP).

3. ABSENČNÍ VÝPŮJČKY A KONZULTACE NA MÍSTĚ

3.1 Absenční vypůjčky jsou umožněny pouze řádně zapsaným uživatelům. Některé dokumenty nelze vypůjčit a jsou určeny pouze ke konzultaci na místě.

3.2 Čtenář si může vypůjčit 15 dokumentů, z toho maximálně:


  4 DVD

Mediatéka může omezit množství některých půjčovaných dokumentů (např . více svazků stejneho titulu periodika nebo učebnic francouzštiny v době zkoušek).

Výpůjční lhůta většiny dokumentů činí tři týdny s možností dvou prodloužení o další tři týdny, pokud nebyla překročena nebo dokument není rezervován. Výjimkou je výpůjční doba DVD, která se půjčují na jeden týden. Prodlužování je možné i na síti.

3.3 Zapůjčení zvukového a audiovizuálního dokumentu je určeno pouze pro osobní potřebu uživatele. Je zakázáno dokument jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, prodávat či jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat.

3.4 S platným čtenářským průkazem je možné registrovat výpůjčky dokumentů vystavených ve vstupní hale institutu a v kavárně na výpůjčním automatu umístěném v hale. Výpůjčky podle snadného návodu na obrazovce automatu  jsou možné po celou dobu otevření institutu. Seznam výpůjček je možné vytisknout.

 3.5 Zpozdné činí 2 Kč za každý dokument a za každý den zpoždění.

Ve vstupních dveřích Institutu je instalovám Bibliobox, do kterého je možné vracet dokumenty  24 hodin denně. Dokumenty jsou odepisovány z uživatelských účtů v den následující po vhození do boxu.

3.6 Prezenční výpůjčka z volného výběru knih a periodik je umožněna všem návštěvníkům knihovny. Prezenční výpůjčka audiovizuálních dokumentů je vázána na předložení čtenářského průkazu.

 3.7 Všichni zapsaní uživatelé mediatéky mají neomezený přístup k internetu zdarma.

Všichni uživatelé mediatéky se mohou se svými notebooky připojit na bezplatnou Wifi Institutu.

4. DOPORUČENÍ

4.1 Půjčovatelé jsou odpovědní za vypůjčené dokumenty. Institut si vyhrazuje právo požadovat náhradu či zaplacení poškozeného nebo ztraceného dokumentu. Za zničené DVD je stanovena jednotná cena 850 Kč.

 4.2 Institut ve svých prostorách neodpovídá za osobní majetek uživatelů.

 4.3 Uživatelé musí zachovávat a respektovat klid. V prostorách mediatéky je zakázáno kouřit a jíst. V mediatéce  není dovoleno užívání mobilních telefonů.

4.4 Každý uživatel se svým zápisem zavazuje k respektování výpůjčního řádu. Mediatéka má právo vyloučit uživatele pro jeho porušování.

Max Gallo

Le romancier, biographe et historien Max Gallo est mort le 19 juillet à l'âge de 85 ans. L'auteur de plus d'une centaine d'ouvrages, il occupait le fauteuil 24 de l'Académie française.

Les documents disponibles à la médiathèque:

 1. item 1
  De Gaulle (1) : L'Appel du destin
  Max Gallo
  Laffont Paris
  1998
  De 1890 à 1940, de l'adolescent qui, en 1905, veut être officier et rêve de sauver son pays, au général de brigade à Londres, le 18 juin 1940, le récit de ce destin hors du commun. L'auteur, historien, a voulu découvrir la vérité de l'homme, s'interrogeant également sur le sens de l'histoire et sur la nation.
 2. item 2
  La Belle époque
  Max Gallo
  LGF Paris
  1988
 3. item 3
  La Nuit des longs couteaux
  Max Gallo
  Tallandier Paris
  2007
  Le 30 juin 1934, la pension tranquille où dorment les plus fidèles et anciens compagnons de Hitler est prise d'assaut. Hitler décime ses amis passés au rang de traîtres. Cet événement marque le point culminant de ce massacre et le point crucial où fut scellée l'alliance des nazis et des conservateurs...
 4. item 4
  Louis XIV (1) : Le Roi-Soleil : (1638-1682)
  Max Gallo
  Xo Paris
  2007
  Un récit relatant l'enfance de Louis XIV en admiration devant sa mère, la belle Anne d'Autriche haïe pour ses relations supposées avec le cardinal Mazarin. Histoire d'un jeune enfant qui rêve du jour où il sera vraiment maître de son destin en tant que roi de France. Premier volume de cette fresque historique.
 5. item 5
  Napoléon (1) : Le Chant du départ : 1769/1799
  Max Gallo
  Laffont Paris
  1997
  Historien et romancier, l'auteur tente de réunir tous les morceaux épars de cette immense aventure humaine que fut celle de l'Empereur. Ce premier volume s'attaque aux étapes fulgurantes du début de sa carrière, du jeune Corse ne parlant pas français au chef de l'expédition en Egypte. La description d'une vie complexe, contradictoire, emportée par une énergie inépuisable.
 6. item 6
  Patriotes (1) : L'Ombre et la nuit
  Max Gallo
  Fayard Paris
  2000
  Berlin, le 30 mars 1936, hôtel Bismarck. Bertrand Renaud de Thorenc, envoyé spécial de
 7. item 7
  Une histoire de la 2e guerre mondiale (1) : 1940 : De l'abîme à l'espérance
  Max Gallo
  Xo Paris
  2010
  Ce récit fait revivre l'année 1940 en France. Hitler est en train de gagner la guerre, seule l'Angleterre lui résiste encore. Durant ces douze mois où l'ombre nazie s'étend sur toute l'Europe et où la République française laisse place à l'Etat vichyste, des ferments d'espoir commencent également à lever.
 8. item 8
  Une histoire de la Première Guerre mondiale (1) : 1914 : Le destin du monde
  Max Gallo
  Xo Paris
  2013
  Retrace, mois après mois, la chronologie des événements de l'année 1914 qui marquent le début de la Première Guerre mondiale...
 9. item 9
  François Ier : Roi de France, roi-chevalier, prince de la Renaissance française, 1494-1547
  Max Gallo
  Xo Paris
  2014
  Une fresque historique retraçant la vie de ce prince de la Renaissance, roi guerrier, humaniste, amoureux des arts et protecteur des lettres. ©Electre 2016
 10. item 10
  Henri IV : Un roi français
  Max Gallo
  Xo Paris
  2016
  Une fresque historique relatant la vie du souverain, roi de France et de Navarre, qui chercha à faire vivre ensemble catholiques et protestants. ©Electre 2016
 11. item 11
  Jeanne d'Arc : Jeune fille de France brûlée vive
  Max Gallo
  Xo Paris
  2011
  Biographie de Jeanne, la plus grande héroïne de l'histoire de France. L'auteur nous conte l'incroyable épopée de cette jeune femme hors du commun et hors des âges.
 12. item 12
  L'Ame de la France : Une histoire de la nation des origines à nos jours
  Max Gallo
  Fayard Paris
  2007
  Un tableau de l'histoire de France, des premiers hommes du Périgord au début du XXIe siècle. Montre comment, génération après génération, se sont constituées les manières d'être, de penser et de croire, d'éprouver, d'agir et de réagir, d'approuver et de se révolter, qui composent l'âme de la nation française...
 13. item 13
  Le Grand Jaurès
  Max Gallo
  Laffont Paris
  1985
 14. item 14
  Révolution française : 1774-1793. 1, Le Peuple et le Roi
  Max Gallo
  Pocket Paris
  2010
  Le destin tragique de Louis XVI, de son accession au trône de France le 10 mai 1774, à la mort de son grand-père Louis XV, jusqu'à son exécution le 21 janvier 1793.