Catalogue

Nouveautés

Nouveautés par catégorie

Top 10 des recherches

Accueil » S'inscrire

S'inscrire

Dispositions générales
Inscriptions
Tarifs
Prêts et consultation sur place
Automate de prêts
Recommandations
Boîte de retour

Výpujční řád mediatéky


1.DISPOSITIONS GENERALES

1.1  La médiathèque-centre d’information sur la France contemporaine est un service public de l’Institut français de Prague.

1.2  L’accès à la médiathèque et la consultation sur place des documents (livres, revues) sont libres et ouverts à tous. Pour le prêt à domicile, une inscription annuelle forfaitaire est nécessaire. Cette cotisation n’est en aucun cas remboursable.

1.3 La Médiathèque est ouverte au public :

Mardi, Mercredi  10h30-19h

Jeudi, Vendredi  10h30-17h

Samedi                10h30-17h

Les opérations d’inscription et de prêt/retour sont arrêtées 15 minutes avant la

1.4  Le personnel est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser les ressources de la médiathèque

 2. INSCRIPTIONS

2.1. Pour s’inscrire à la médiathèque, l’usager doit justifier de son identité et de son domicile.

L’inscription nécessite :

Une pièce justifiant de l’identité

Un justificatif de domicile (pour les non-tchèques)

Une autorisation parentale pour les mineurs de moins de 15 ans

2.2 Une carte de lecteur, strictement personnelle, sera remise, elle est obligatoire pour emprunter des documents. Tout emprunt fait par une personne ayant votre autorisation (nous le signaler) reste sous votre entière responsabilité.

2.3. L’Inscription est annuelle (de date à date). La cotisation est de : 490 Kč plein tarif, 250 Kč tarif réduit (ISIC, ITIC, scolaires) et 100 Kč tarif mini (retraités et étudiants de l'IFP).

3. PRÊT et CONSULTATION sur PLACE

3.1  Le prêt à domicile n’est consenti qu’aux usagers régulièrement inscrits. Certains documents sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur place.

3.2 Le lecteur peut emprunter 15 documents au total dont au maximum :

 • 4 DVD

La bibliothèque se réserve le droit de limiter l’emprunt de certains documents quand ils sont pris en trop grande quantité (par exemple toute la collection d’une revue, ou les documents d’apprentissage du français en période d’examen)

La durée du prêt est de 3 semaines (1 semaine pour les DVD) renouvelable deux fois si le délai de prêt des documents empruntés n’est pas dépassé ou le document n’est pas réservé. 

3.3 Les disques et les DVD ne peuvent être empruntés que pour une utilisation à caractère individuel ou familial. La reproduction, la diffusion publique de ces documents est interdite et la responsabilité de la médiathèque n’est pas engagée.

3.4  Un automate de prêt est installé dans le hall d’entrée et permet à toute heure d’emprunter les livres qui sont disponibles dans le hall et dans le café. Il faut avoir sa carte de lecteur valide (sans amende ni retard) pour pouvoir effectuer un emprunt, selon les indications très simples de la machine. Un reçu peut être imprimé après l’emprunt.

3.5  En cas de retard une pénalité sera appliquée selon le barème suivant :

10 Kc par semaine soit 2 Kc par jour par document

 Une boîte aux lettres permet de rendre désormais les documents à toute heure du jour ou de la nuit. La boite est à côté de l’entrée, dans la rue. Veuillez à ce qu’il y ait de la place et que le document ne soit pas accessible depuis l’extérieur.

Le retour du document sera effectif lord de la journée ouvrable suivante.

 3.6 La consultation sur place est libre pour les livres et revues. La carte est demandée pour consulter les disques, vidéocassettes, cédéroms, DVD.

 3.7 La consultation sur internet est gratuite pour les abonnés de la médiathèque.

Les usagers possédant un ordinateur portable peuvent, même sans avoir de carte, se connecter sur la Wi-Fi gratuite de l’Institut.

4. RECOMMANDATIONS

 4.1 Les emprunteurs sont responsables des documents empruntés. L’Institut se réserve le droit de demander le remplacement ou le remboursement de tout document détruit ou perdu, une somme forfaitaire de 850 Kc sera demandée en cas de détérioration d’un DVD.

4.2 L'Institut ne saurait être tenu pour responsable de la disparition des objets et des effets personnels à l'intérieur des locaux.

4.3 Les lecteurs sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux, l’usage de portables divers est autorisé mais soumis à ces règles de silence. Il est interdit de fumer, boire ou  manger dans les locaux.

4.4 Tout usager, par le fait de son inscription, s’engage à se conformer au présent règlement. La médiathèque se réserve le droit d’exclure un lecteur pour  non respect du règlement.

VÝPŮJČNÍ ŘÁD MEDIATÉKY

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1  Mediatéka – informační centrum o současné Francii je služba veřejnosti poskytovaná Francouzským institutem v Praze.

1.2  Mediatéka je  volně přístupná široké veřejnosti.
Absenční výpůjčky jsou možné po vystavení členského průkazu a uhrazení poplatku za roční čí půlroční registrační období.

1.3 Knihovna je pro veřejnost otevřena :

Úterý, Středa     10h30-19h

Čtvrtek, Pátek   10h30-17h

Sobota                 10h30-17h

Zápisy a půjčování dokumentů jsou ukončeny 15 min. před uzavřením mediatěky.

1.4. Knihovnice jsou k dispozici uživatelům a pomáhají jim při orientaci a využívání zdrojů mediatéky.

2. ZÁPISY

2.1.Pří zápisu do mediatéky je nutno předložit :  občanský průkaz

potvrzení o bydlišti (cizí státní příslušníci)

povolení od rodičů u mladších 15 let

2.2 Čtenářský průkaz je nepřenosný. Je nutno jej předložit při absenčních výpůjčkách a při žádosti o konzultaci audiovizuálních dokumentů v prostorách mediatéky.

2.3.Zápis je na 12 měsíců (ode dne zápisu). Členský poplatek činí : 490 Kč plny tarif, 250 Kč  zlevněný tarif (ISIC, ITIC a deti do 15 let) a 100 Kč tarif mini (důchodci a studenti IFP).

3. ABSENČNÍ VÝPŮJČKY A KONZULTACE NA MÍSTĚ

3.1 Absenční vypůjčky jsou umožněny pouze řádně zapsaným uživatelům. Některé dokumenty nelze vypůjčit a jsou určeny pouze ke konzultaci na místě.

3.2 Čtenář si může vypůjčit 15 dokumentů, z toho maximálně:


  4 DVD

Mediatéka může omezit množství některých půjčovaných dokumentů (např . více svazků stejneho titulu periodika nebo učebnic francouzštiny v době zkoušek).

Výpůjční lhůta většiny dokumentů činí tři týdny s možností dvou prodloužení o další tři týdny, pokud nebyla překročena nebo dokument není rezervován. Výjimkou je výpůjční doba DVD, která se půjčují na jeden týden. Prodlužování je možné i na síti.

3.3 Zapůjčení zvukového a audiovizuálního dokumentu je určeno pouze pro osobní potřebu uživatele. Je zakázáno dokument jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, prodávat či jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat.

3.4 S platným čtenářským průkazem je možné registrovat výpůjčky dokumentů vystavených ve vstupní hale institutu a v kavárně na výpůjčním automatu umístěném v hale. Výpůjčky podle snadného návodu na obrazovce automatu  jsou možné po celou dobu otevření institutu. Seznam výpůjček je možné vytisknout.

 3.5 Zpozdné činí 2 Kč za každý dokument a za každý den zpoždění.

Ve vstupních dveřích Institutu je instalovám Bibliobox, do kterého je možné vracet dokumenty  24 hodin denně. Dokumenty jsou odepisovány z uživatelských účtů v den následující po vhození do boxu.

3.6 Prezenční výpůjčka z volného výběru knih a periodik je umožněna všem návštěvníkům knihovny. Prezenční výpůjčka audiovizuálních dokumentů je vázána na předložení čtenářského průkazu.

 3.7 Všichni zapsaní uživatelé mediatéky mají neomezený přístup k internetu zdarma.

Všichni uživatelé mediatéky se mohou se svými notebooky připojit na bezplatnou Wifi Institutu.

4. DOPORUČENÍ

4.1 Půjčovatelé jsou odpovědní za vypůjčené dokumenty. Institut si vyhrazuje právo požadovat náhradu či zaplacení poškozeného nebo ztraceného dokumentu. Za zničené DVD je stanovena jednotná cena 850 Kč.

 4.2 Institut ve svých prostorách neodpovídá za osobní majetek uživatelů.

 4.3 Uživatelé musí zachovávat a respektovat klid. V prostorách mediatéky je zakázáno kouřit a jíst. V mediatéce  není dovoleno užívání mobilních telefonů.

4.4 Každý uživatel se svým zápisem zavazuje k respektování výpůjčního řádu. Mediatéka má právo vyloučit uživatele pro jeho porušování.

GRANDS PRIX D'AUTOMNE

PRIX GOUNCOURT: Eric Vuillard: L'Ordre du jour

PRIX RENAUDOT: Olivier Guez: La Disparition de Joseph Mengele

PRIX DU ROMAN DE L'ACADEMIE FRANCAISE: Daniel Rondeau: Mécaniques du chaos

PRIX MEDICIS: Yannick Haenel: Tiens ferme ta couronne

PRIX DECEMBRE: Grégoire Bouillier: Le Dossier M

PRIX LITTERAIRE LE MONDE: Alice Zeniter: L'Art de perdre

PRIX FEMINA: Philippe Jaenada: La Serpe

 1. item 1
  L'art de perdre : roman
  Alice Zeniter
  Flammarion Paris
  2017
  Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'écrivaine s'interroge sur ses origines algériennes, dont elle ne connaît rien, du fait du silence douloureux de sa famille. Elle choisit alors de raconter le destin des générations successives, entre la France et l'Algérie. Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2017, prix littéraire du Monde 2017.
 2. item 2
  Le dossier M (1) : Le dossier M. 1
  Grégoire Bouillier
  Flammarion Paris
  2017
  Une histoire d'amour avec un mystérieux M. Elle mêle des armes à feu, des jeux sexuels, de l'argent, l'envie de tuer ou de se suicider, des mensonges, de la passion, du rire ou des larmes. Prix Décembre 2017.
 3. item 3
  L'ordre du jour : récit
  Eric Vuillard
  Actes Sud Arles (Bouches-du-Rhône)
  2017
  E. Vuillard retrace les événements et les coulisses de l'Anschluss, lorsque la Wehrmacht entre triomphalement en Autriche, et s'interroge sur les fondements des premiers exploits de l'armée nazie, entre rapidité, modernité, marchandages et intérêts. Prix Goncourt 2017.
 4. item 4
  Tiens ferme ta couronne : roman
  Yannick Haenel
  Gallimard Paris
  2017
  Alors qu'aucun producteur n'est intéressé par son scénario sur la vie de Herman Melville, le narrateur rencontre, à New York, le cinéaste Michael Cimino, réalisateur du Voyage au bout de l'enfer et de La porte du paradis. S'ensuit une série d'aventures rocambolesques au cours desquelles il croise la route d'Isabelle Huppert, d'un dalmatien nommé Sabbat et d'un voisin démoniaque. Prix Médicis 2017.
 5. item 5
  La disparition de Josef Mengele : roman
  Olivier Guez
  Grasset Paris
  2017
  En 1949, Josef Mengele, ancien médecin SS à Auschwitz, s'enfuit en Argentine, où il est protégé par ses réseaux et l'argent de sa famille. Mais sa traque reprend, menée par le Mossad puis par le chasseur de nazis Simon Wiesenthal. Réfugié au Brésil, il est isolé, dévoré d'angoisse et doit passer de planque en planque. En 1979, il meurt noyé sur une plage brésilienne.
 6. item 6
  La serpe : roman
  Philippe Jaenada
  Julliard Paris
  2017
  Le parcours d'Henri Girard, accusé en 1941 d'avoir assassiné son père, sa tante et leur bonne dans leur château près de Périgueux. Il est emprisonné durant dix-neuf mois. Un as du barreau de l'époque obtient son acquittement. Henri dilapide la fortune familiale et s'exile en Amérique latine, avant de revenir en France sous le pseudonyme de Georges Arnaud pour publier Le salaire de la peur.
 7. item 7
  Mécaniques du chaos : roman
  Daniel Rondeau
  Grasset Paris
  2017
  Le destin de plusieurs personnages : Habiba, adolescente somalienne rescapée d'un naufrage sur les côtes maltaises, Grimaud, archéologue français, qui feint de s'engager dans un trafic d'oeuvres d'art en Libye, Harry, orphelin et informateur au sein des cités d'une banlieue parisienne, ou Levent, en mission pour les services secrets turcs à Kobané. Grand prix du roman de l'Académie française 2017.