Catalogue

Nouveautés par catégorie

Top 10 des recherches

Accueil » S'inscrire

S'inscrire

Dispositions générales
Inscriptions
Tarifs
Prêts et consultation sur place
Automate de prêts
Recommandations
Boîte de retour

Výpujční řád mediatéky


1.DISPOSITIONS GENERALES

1.1  La médiathèque-centre d’information sur la France contemporaine est un service public de l’Institut français de Prague.

1.2  L’accès à la médiathèque et la consultation sur place des documents (livres, revues) sont libres et ouverts à tous. Pour le prêt à domicile, une inscription annuelle forfaitaire est nécessaire. Cette cotisation n’est en aucun cas remboursable.

1.3 La Médiathèque est ouverte au public :

Mardi, Mercredi  10h30-19h00

Jeudi, Vendredi  10h30-17h00

Samedi               10h00-13h00

Les opérations d’inscription et de prêt/retour sont arrêtées 15 minutes avant la fermeture.

1.4  Le personnel est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser les ressources de la médiathèque

 2. INSCRIPTIONS

2.1. Pour s’inscrire à la médiathèque, l’usager doit justifier de son identité et de son domicile.

L’inscription nécessite :

Une pièce justifiant de l’identité

Un justificatif de domicile (pour les non-tchèques)

Une autorisation parentale pour les mineurs de moins de 15 ans

2.2 Une carte de lecteur, strictement personnelle, sera remise, elle est obligatoire pour emprunter des documents. Tout emprunt fait par une personne ayant votre autorisation (nous le signaler) reste sous votre entière responsabilité.

2.3. L’Inscription est annuelle (de date à date). La cotisation est de : 490 Kč plein tarif, 250 Kč tarif réduit (ISIC, ITIC, scolaires) et 100 Kč tarif mini (retraités et étudiants de l'IFP).

3. PRÊT et CONSULTATION sur PLACE

3.1  Le prêt à domicile n’est consenti qu’aux usagers régulièrement inscrits. Certains documents sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur place.

3.2 Le lecteur peut emprunter 15 documents au total dont au maximum :

  • 4 DVD

La bibliothèque se réserve le droit de limiter l’emprunt de certains documents quand ils sont pris en trop grande quantité (par exemple toute la collection d’une revue, ou les documents d’apprentissage du français en période d’examen)

La durée du prêt est de 3 semaines (1 semaine pour les DVD) renouvelable deux fois si le délai de prêt des documents empruntés n’est pas dépassé ou le document n’est pas réservé. 

3.3 Les disques et les DVD ne peuvent être empruntés que pour une utilisation à caractère individuel ou familial. La reproduction, la diffusion publique de ces documents est interdite et la responsabilité de la médiathèque n’est pas engagée.

3.4  Un automate de prêt est installé dans le hall d’entrée et permet à toute heure d’emprunter les livres qui sont disponibles dans le hall et dans le café. Il faut avoir sa carte de lecteur valide (sans amende ni retard) pour pouvoir effectuer un emprunt, selon les indications très simples de la machine. Un reçu peut être imprimé après l’emprunt.

3.5  En cas de retard une pénalité sera appliquée selon le barème suivant :

10 Kc par semaine soit 2 Kc par jour par document

 Une boîte aux lettres permet de rendre désormais les documents à toute heure du jour ou de la nuit. La boite est à côté de l’entrée, dans la rue. Veuillez à ce qu’il y ait de la place et que le document ne soit pas accessible depuis l’extérieur.

Le retour du document sera effectif lord de la journée ouvrable suivante.

 3.6 La consultation sur place est libre pour les livres et revues. La carte est demandée pour consulter les disques, vidéocassettes, cédéroms, DVD.

 3.7 La consultation sur internet est gratuite pour les abonnés de la médiathèque.

Les usagers possédant un ordinateur portable peuvent, même sans avoir de carte, se connecter sur la Wi-Fi gratuite de l’Institut.

4. RECOMMANDATIONS

 4.1 Les emprunteurs sont responsables des documents empruntés. L’Institut se réserve le droit de demander le remplacement ou le remboursement de tout document détruit ou perdu, une somme forfaitaire de 850 Kc sera demandée en cas de détérioration d’un DVD.

4.2 L'Institut ne saurait être tenu pour responsable de la disparition des objets et des effets personnels à l'intérieur des locaux.

4.3 Les lecteurs sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux, l’usage de portables divers est autorisé mais soumis à ces règles de silence. Il est interdit de fumer, boire ou  manger dans les locaux.

4.4 Tout usager, par le fait de son inscription, s’engage à se conformer au présent règlement. La médiathèque se réserve le droit d’exclure un lecteur pour  non respect du règlement.

VÝPŮJČNÍ ŘÁD MEDIATÉKY

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1  Mediatéka – informační centrum o současné Francii je služba veřejnosti poskytovaná Francouzským institutem v Praze.

1.2  Mediatéka je  volně přístupná široké veřejnosti.
Absenční výpůjčky jsou možné po vystavení členského průkazu a uhrazení poplatku za roční čí půlroční registrační období.

1.3 Knihovna je pro veřejnost otevřena :

Úterý, Středa,      13h00-18h00

Čtvrtek, Pátek   13h00-18h00

Sobota                 10h00-13h00

Zápisy a půjčování dokumentů jsou ukončeny 15 min. před uzavřením mediatěky.

1.4. Knihovnice jsou k dispozici uživatelům a pomáhají jim při orientaci a využívání zdrojů mediatéky.

2. ZÁPISY

2.1.Pří zápisu do mediatéky je nutno předložit :  občanský průkaz

potvrzení o bydlišti (cizí státní příslušníci)

povolení od rodičů u mladších 15 let

2.2 Čtenářský průkaz je nepřenosný. Je nutno jej předložit při absenčních výpůjčkách a při žádosti o konzultaci audiovizuálních dokumentů v prostorách mediatéky.

2.3.Zápis je na 12 měsíců (ode dne zápisu). Členský poplatek činí : 490 Kč plny tarif, 250 Kč  zlevněný tarif (ISIC, ITIC a deti do 15 let) a 100 Kč tarif mini (důchodci a studenti IFP).

3. ABSENČNÍ VÝPŮJČKY A KONZULTACE NA MÍSTĚ

3.1 Absenční vypůjčky jsou umožněny pouze řádně zapsaným uživatelům. Některé dokumenty nelze vypůjčit a jsou určeny pouze ke konzultaci na místě.

3.2 Čtenář si může vypůjčit 15 dokumentů, z toho maximálně:


  4 DVD

Mediatéka může omezit množství některých půjčovaných dokumentů (např . více svazků stejneho titulu periodika nebo učebnic francouzštiny v době zkoušek).

Výpůjční lhůta většiny dokumentů činí tři týdny s možností dvou prodloužení o další tři týdny, pokud nebyla překročena nebo dokument není rezervován. Výjimkou je výpůjční doba DVD, která se půjčují na jeden týden. Prodlužování je možné i na síti.

3.3 Zapůjčení zvukového a audiovizuálního dokumentu je určeno pouze pro osobní potřebu uživatele. Je zakázáno dokument jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, prodávat či jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat.

3.4 S platným čtenářským průkazem je možné registrovat výpůjčky dokumentů vystavených ve vstupní hale institutu a v kavárně na výpůjčním automatu umístěném v hale. Výpůjčky podle snadného návodu na obrazovce automatu  jsou možné po celou dobu otevření institutu. Seznam výpůjček je možné vytisknout.

 3.5 Zpozdné činí 2 Kč za každý dokument a za každý den zpoždění.

Ve vstupních dveřích Institutu je instalovám Bibliobox, do kterého je možné vracet dokumenty  24 hodin denně. Dokumenty jsou odepisovány z uživatelských účtů v den následující po vhození do boxu.

3.6 Prezenční výpůjčka z volného výběru knih a periodik je umožněna všem návštěvníkům knihovny. Prezenční výpůjčka audiovizuálních dokumentů je vázána na předložení čtenářského průkazu.

 3.7 Všichni zapsaní uživatelé mediatéky mají neomezený přístup k internetu zdarma.

Všichni uživatelé mediatéky se mohou se svými notebooky připojit na bezplatnou Wifi Institutu.

4. DOPORUČENÍ

4.1 Půjčovatelé jsou odpovědní za vypůjčené dokumenty. Institut si vyhrazuje právo požadovat náhradu či zaplacení poškozeného nebo ztraceného dokumentu. Za zničené DVD je stanovena jednotná cena 850 Kč.

 4.2 Institut ve svých prostorách neodpovídá za osobní majetek uživatelů.

 4.3 Uživatelé musí zachovávat a respektovat klid. V prostorách mediatéky je zakázáno kouřit a jíst. V mediatéce  není dovoleno užívání mobilních telefonů.

4.4 Každý uživatel se svým zápisem zavazuje k respektování výpůjčního řádu. Mediatéka má právo vyloučit uživatele pro jeho porušování.

Nouveautés